Catholique

Ato amiko ny fanahy

Capo deuxième position

           E                              B           E
1 – Ato amiko ny Fanahy, ny Fanahin’ny Tompo
        B
Fa nanosotra hitory Vaovao Mahafaly
             E           B          A
Amin’ny malahelo sy naniraka ahy
         B7                       E
Hankahery izay torotoro fo


          E                                         A
Ampio aho, tantano am-pitiavana aho Jesoa, ô
                B7
Fa raha ny heriko ihany dia ho kivy an – dalana aho
       E                           A
Hanatontosa ny irakao no mamiko (Jesoa ô)
       B7
Fa omaly, anio ary mandrakizay
                                  E
Tsy miova ianao, Jesoa ô.


2 – Ato amiko ny Fanahy, ny Fanahin’ny Tompo
Hitoriako fahafahana amin’ireo izay voafatotra
Fahiratana ho an’ny jamba ary koa fahafahana
Amin’ireo izay ampahoriana.

3 – Ato amiko ny Fanahy, ny Fanahin’ny Tompo,
Mba hampionona izay tra – pahoriana rehetra
Ao anatin’ny fanompoana sy fandavan – tena
Am – pitiavana hatramin’ny farany.