Catholique

Feno fiderana

E
Feno fiderana anao izahay, ry Ray ô,

Misaotra anao re

Noho ny soa sesehena izay nafafinao ho anay,

Misaotra anao re.

 

    A                                     E 
Misaotra anao izahay fa notiavinao e,
      B                                   E
Fiderana no enti-misaotra ny anaranao e ;
     A                            E
Ny hafalianay no indro asehonay e
        B                               E
Ka misaotra anao, ry Rainay ô.

 

Fitsimbinana hatrany no natolotrao anay
Misaotra anao re ;
Fanehoam-pisaorana no hiarahanay mihira :
Misaotra anao re.

 

Ny fifankatiavana no natoronao anay,
Misaotra anao re ;
Tanterahinay hatrany izany hafatrao izany, 
Misaotra anao re.