Catholique

O nivoha ny ny varavaran 'ny lanitra

 

O nivoha
C                  Am                G
O nivoha ny  varavaran 'ny Lanitra
F    G                       C
Teo     anatrehan 'ny Tompo
C          Am          G
Ombam-pahefana laza,
F         G7                     C
í Kristy     no Tompo nandresy.

 

   C           Am                 F                         G
1-Zao tanintsika izao sy ny zava-tsoa 'zay nandravaka azy,
F            G                     G7                             C
Zao tenantsika izao sv ny za va- maro nomeny antsika
              C         Am        F                      
Dia samy asa tànan'ilay Mahefa nanomjy antsika:
C        Am
Eny e, eny e.
   G                G7              C
'ndeha isika hihoby ny Tompo,

 

2- Iza ary no hiakatra ny tananatv ny Tompontsìka?
Zovy àry no hanjaka hifehy nv lanitra sy ny tany
Moa ve tsy ilay nandresy ny fahafatesana ho antsika?
Eny e, eny e, 'ndeha isika hihoby ny Tompo.